متخصص اعصاب وروان
کار متخصص اعصاب وروان چیست؟
2019-07-18
رواندرمانی
روانکاوی ورواندرمانی
2019-07-18
سلامت روانی

relaxation

آرامش روان وسلامت روانی خود را چگونه ارتقا دهیم؟

در بسیاری از موارد با این سوال مهم روبرو می شویم چگونه آرامش روان خود را افزایش دهیم؟

چگونه سبک زندگی life style بهتری برای خودمان فراهم کنیم؟

چگونه خودمان را در برابر آسیب زندگی های پرتنش محفوظ  وسالم نگهداریم؟

بر طبق نظریات آلیس یکی از پایه گذاران سلامت روان،

بر سه اصل باید دقت ورزید:

اولین اصل unconditional self acceptance `پذیرش نامشروط خود”

در این اصل ما باید ویژگیهای خودمان چه خوب وچه بد را بپذیرش کنیم پذیرش همراه با تعهد جهت بهبود خود

پذیرش همراه با تعهد جهت بهبود خود یا accept and commitment

به معنای پذیرفتن وتلاش جهت بهبود است که پایه ،

self esteem، عزت نفس وself confidence یا اعتماد به نفس است.

عزت نفس واعتماد به نفس پایه های سلامت روان است.http://drkamranaskari.ir/self-esteem/

دومین اصل سلامت روان از نظر آلیس”

unconditional other acceptanceپذیرش نامشروط دیگران است.

در این پذیرش ما دیگران را همان که هستند می پذیریم تلاش می کنیم به سایرین برای بهبودشان کمک کنیم.http://drkamranaskari.ir/%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85/

سومین اصل unconditional life acceptanceپذیرش غیر مشروط زندگیست.http://drkamranaskari.ir/%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85/

در این اصل ما زندگیمان را می پذیریم وتلاش برای بهبودآن می کنیم.

آلیس تاکید می کند این سه اصل وعمل به آن مانع می شود هرگز افسرده وخشمگین شوید.http://drkamranaskari.ir/low-self-confidence-in-men-in-life/

آلیس تاکید می نماید بزرگترین خطر گرفتاری در دیکتاتوری “بایدها must” است.

بایدهایی که  ما را بخاطر چیزهایی که نداریم ونمی توانیم برای بودن وداشتنش تلاشی کنیم سرزنش می کند.

علاوه براین سه اصل اساسی  نگارنده تاکید می کند برای سلامت روانتان :

 دوستان خوبی را گرد خودتان جمع کنید وباآنها معاشرت کنید.

سفر  نمایید.

کتاب بخوانید

خوب بخوابید.

به تغذیه خود اهمییت بدهید.

ورزش کنید.

تفریح کنید.

پیشگویی منفی را در ذهنتان خاتمه دهید.

در زندگی به خود وسایرین سخت نگیرید.

از روشهای آرامش سازی ویوگا ومدیتیشن استفاده کنید.

از هم صحبتی با افراد منفی خود داری کنید.

 مشاوره های مناسب  دریافت کنید.

 در نهایت اگر دچار مشکلات روحی بودید بلادرنگ از درمان روانپزشکی استفاده کنید.

دکتر کامران عسکری روانپزشک وروانکاو می تواند در این امر به شما راهکاری اصولی بدهد.